TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oskar

“Oskar 2022” baýraklarynyň käbiri gowşurylyş dabarasyndan öň berler

Ata Watan Eserleri
Kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy, “Oskar” dabaralarynyň reýtingleriniň ýylsaýyn peselmegi meselesiniň täze çözgüdi barada oýlandy. Şoňa laýyklykda käbir kategoriýalarda baýraklar göni ýaýlymdan öň berler. Şu...

Halkara kino güni

Ata Watan Eserleri
Halkara kino güni – bu ajaýyp sungat işgärleriniň we bütin dünýädäki kino söýüjileriniň baýramçylygydyr. 1895-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Parižde Grand kafede Lumiere doganlaryň kinomatografiýasynyň ilkinji...

“BAFTA” baýraklary gowşuryldy

Iňlis film we telewideniýe sungaty akademiýasy (BAFTA 2021) 74-nji baýrak gowşurylyş dabarasynda ýeňijileri yglan etdi. Ýeňijileriň sanawy akademiýanyň web sahypasynda çap edildi. Pandemiýa sebäpli bu...

Golliwudyň meşhur zenan aktrisasy

Ata Watan Eserleri
  “Keşplere razy bolanymda, instinktiw hereket edýärin. Duýgurlyk meni hiç haçan aldamaýar. Men gaty impulsly” Juliýa Roberts, aktrisa. “Julia Fiona Roberts”  – 1967-nji ýylyň 28-nji...

“Joker” filmleri üçin 50 million dollar teklip

Baş Redaktor
“Iň gowy aktýor” diýen ugurda Oskar baýragyna mynasyp bolan Hoakin Fenikse “Joker” filminiň dowamy üçin 50 million dollar teklip edilendigi öňe sürüldi. Aktýora  “Joker 2”...

Koronawirus barada film surata düşüriler

Golliwudda koronawirus barada filmiň surata düşüriljekdigi mälim edildi. Bu babatda degişli işler ýerine ýetirilip başlandy. Filmiň esasy mowzugy Hytaýyň Uhan şäheriniň lukmanlarynyň täze görnüşli koronawirus...

Oskar üçin täzelik

Ata Watan Eserleri
93-nji gezek geçiriljek “Oskar” premýerasynyň gurnaýjylary dünýäde ýüze çykan käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli kinoteatrlaryň ýapylmagyny göz öňüne tutup, Oskar premýerasynyň kino saýlama tapgyryna onlaýn görnüşinde...

“Tom & Jerri” we “Popeye” multfilmleriniň döredijisi Gen Deit aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Onýyllyklaryň dowamynda çagalaryň iň gowy görýän multfilmleriniň hataryna giren “Tom & Jerri” we “Popeyes” multfilmleriniň döredijisi Gen Deit 95 ýaşynda aradan çykdy. Oskar baýragyna mynasyp...