TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

online sözlük

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor
“Google”  kompaniýasynyň Google translate offline, ýagny internet bolmazdan hem işleýän bölümi mundan beýläk Türkmen dilinde hem hyzmat berip başlaýar. Bu barada halkara metbugat gulluklarynda habar...

Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Baş Redaktor
Iňlis dili söz düzümi boýunça dünýäde iň baý dilleriň biri hasaplanýar.  Bu diliň sözlük gory düýp sözlere – atlara, işliklere, sypatlara … söz ýasaýyjy goşulmalaryň,...

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Baş Redaktor
Iňlis dilini suwara bilmek üçin 16000 söz ýeterlik kabul edilýär. Makul Sözlük platformy (www.makulsozluk.com)  öz ulanyjylarynyň Iňlis we Türkmen diline bolan gyzyklanmalaryny hasaba alyp öz...

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Baş Redaktor
Nädogry  işlikler (irregular verbs) – iňlis dilinde iň bir giňden, hatda durnukly söz düzümlerinden-de  ulanlylýan sözlere degişlidir. Olaryň sany – könelişenlerini we ulanyşdan galanlary hasaba...

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Baş Redaktor
Iňlis dilini gyzykly öwrenmek üçin öz mümkinçiliklerini giňeldýän Makul Sözlük, ýene bir oýny hödürleýär: “Makul Sözi Tap”! Makul Sözi Tap oýnamak üçin  şu ýere basyň...

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Baş Redaktor
Çagalar indi Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenýär!  Makul Sözlük öz mümkinçiliklerini artdyrýar we täze bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin goşmaça...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Baş Redaktor
Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn oýunlar ...