TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlary

Tokio ― 2021: daşary ýurt wekiliýetleriniň adam sany çäklendiriler

Ýaponiýanyň Hökümeti öňümizdäki tomusda Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna geljek daşary ýurtly wekiliýetleriň agzalarynyň sanyny bellenileninden iki essä çenli azaltmagy meýilleşdirilýär. Şeýlelikde, Tokio...

Olimpiýa oýunlaryna 100 gün galdy

Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlamagyna 100 gün galanda wagt yzyna sanalyp başlandy. Munuň bilen baglanyşykly dabara Tokio şäher häkimliginde geçirildi. Bu barada “TASS” habar gullugy habar...

Sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatdan ozal Daşkentde geçiriler

Indiki ýyl Aşgabat şäherinde geçiriljek Sambo boýunça dünýä çempionatynyň 2021-nji ýyldaky salgysy hem belli boldy. Dünýä çempionaty şu ýyl goňşularymyzda ― Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriler....