TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Olimpiýa oýunlary

Howanyň ýagdaýyna gözegçilik etmekçi

Hytaýyň howa gözegçiligi maksatnamasy ilkinji gezek 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda başlandy. Onda howa şertlerini gowulandyrmak üçin dürli çäreler görüldi. Indi bolsa Hytaý, howa...

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym ediler

Ata Watan Eserleri
Olimpiýa oýunlary aslynda 2020-nji ýylyň tomus aýlarynda geçirmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 2021-nji ýylyň tomus aýlaryna süýşürildi. Ýaponiýa iş saparyny amala aşyran Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy...

Maskerano futbol sporty bilen hoşlaşdy

Dünýä belli, ençeme meşhur toparlarda çykyş eden we Argentina milli futbol ýygyndysynyň ýarymgoragçysy we goragçysy hasaplanylýan Hawýer Maskerano özüniň futbol ýoluny tamamlandygy barada habar berýär....

Tokio Olimpiýa oýunlary geçiriler

Ata Watan Eserleri
Täze görnüşli koronawirus sebäpli bir ýyl yza süýşürilen Tokio Olimpiýa oýunlarynyň “koronawirus bolsun, bolmasyn”geçiriljekdigi mälim edildi. Bu barada Halkara Olimpiýa komitetiniň wise-başlygy Jon Kouts habar...

Türkmenistan bilen Gazagystan sport hyzmatdaşlygyny ösdürer

Ýurdumyzyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýolbaşçylary bilen Gazagystan Respublikasynyň medeniýet we sport wise-ministri S.Musaýbekowyň arasynda onlaýn duşuşygy geçirildi. Gepleşige Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň we iki...

Olimpiýa oýunlaryna hukuk gazanan türgenler indiki ýyl oýunlara gatnaşarlar

Ata Watan Eserleri
Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah 2020-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulyp, ýöne yza süýşürilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanan türgenler 2021-nji ýylda Olimpiýa oýunlaryna...