TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ogultäç Oraztaganowa

Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri her birimiziň durmuşymyza uly ýeňillikleri eçilýär

Ata Watan Eserleri
Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri hakynda oýlanyp otyrkaň, dünýäňi iň ýakymly duýgular gurşap alýar. Haçanda olar gönüden-göni hut seniň özüňe hem degişli bolan ýagdaýynda olara bolan garaýşyň...

Ol muny duýmandy…

Ata Watan Eserleri
Mahal-mahal hyýalymda biraz gartaşyp başlan duýgularymy ürküzip goýberip, asman reňkli köýnek peýda bolýar. Onuň dünýäme mähir çaýyp, howada galgap gitmegi meni aňňat-aňňat gum depeleriniň arasy...

Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Döwletlilik ýörelgesinden gelip çykýan ençeme gymmatlyklarymyz — düşünjedir garaýyşlarymyz, milli däp-dessurlarymyz, durmuşa ornan urp-adatlarymyz, rowaýatdyr aýtgylarymyz, baý halk döredijilik eserlerimiz… bar. Olaryň ählisi gönüden-göni döwletlilik...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...