TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ogulsuraý Gödekowa

Gadymy ýazuw ýadygärliklerinde ahalteke bedewlerinin waspy

Ata Watan Eserleri
  “Ýüwrüklikde dünýäde hiç bir zat olar bilen bäsleşip bilmez, kepderiler we durnalar olaryň yzyna zordan eýerýär”. Ksenofont, gadymy grek taryhçysy Bu köne dünýäniň atlaryň görnüşlerini...

Jennet mekanymyň dal bedewleri

Taryhyň uzak ýyllarynyň dowamynda her bir halk özüne mahsus milli gymmatlyklaryny döredip, asyrlar boýy kämilleşdirip, ajaýyp sungat derejesine ýetiripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen halky...