TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oglan

Ata Atajanowyň ömri we döredijiligi

Ata Watan Eserleri
Türkmen edebiýatynyň mirasyndan Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri — şahyr, ýazyjy dramaturg Ata Atajanow (1922-1989) 1922-nji ýylyň 15-nji dekabrynda häzirki Mary etrabynyň ikinji Gökje obasynda...

Sungata ykbalyny baglan : Döwletgeldi Berdiýew

vepa
«Teatr — durmuşyň aýnasy» diýilýär. Şol aýnada dürli häsiýetdäki keşpler tomaşaçylara ýetirilýär. Spektaklda çykyş edýän artisleriň hemmesi bir maşgalanyň agzalary ýaly tomaşaçynyň göz öňünde galýar....