TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oba hojalyk

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler. Şol mejlisiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklary boýunça aýry-aýrylykda iş maslahatlaryny geçirdi. Şol maslahatlarda...

Almanyň ösdürilip ýetişdirilişi we köpeldilişi

Baş Redaktor
Ýakynda saýtymyza ýerleşdirilen Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy atly makalasyna bolan gyzyklanmany hasaba alyp Size S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy Hojamberdiýew Amangeldiniň...

Maksat: 620 müň gektardan 1 million 250 müň tonna «ak altyn»

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýyl 620 müň gektar meýdanda gowaça ekip, 1 million 250 müň tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär. 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly...

ABŞ-nyň iň uly ýer eýesi boldy

Ata Watan Eserleri
“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts ABŞ-nyň köp ştatlarynda umumy 979 müň inedördül kilometr barabar bolan oba hojalyk ýerlerini satyn aldy. Bu görkezme babatda Bill Geýts...

Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi

Ata Watan Eserleri
Lebap welaýatynyň ekerançylary şaly oragyna guramaçylykly girişdiler ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Olar şu ýyl 10 müň 200 gektara ekilen şalydan 47,5 müň tonna...

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub” saýty...

Oba hojalygyna döwlet goldawy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynda iş saparynda bolup, sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Milli Liderimiz ilki bilen Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň...

Tohumçylyk babatda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

26-njy maýda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň tohumçylyk meseleleri boýunça Hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary, ylymlaryň doktory, professor Iwan Kuzmin...

Türkmenistan:Resmi habarlar

vepa
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...