TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak

Obasenagat toplumynda 18 ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli, Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda geçirilýän halkara serginiň çäklerinde wajyp resminamalaryň birnäçesine gol çekmek dabarasy boldy. Halkara guramalar we daşary ýurt...

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagyny ösdürer

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 9-njy iýulynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça Milli strategiýany işläp taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi....

Türkmenistan- ÝB: oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlyk

vepa
Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanda oba hojalygyny we obany mundan beýläk-de durnukly ösdürmäge ýardam bermek — SARD III» Taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň bäşinji...