TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Nurşat Narlyýewa

Seniň gülleriň

vepa
Ellerimde söýgüniň ajap syrlaryny wada berip duran zerewşan gülleriň gözelligi töwerege müş ysyny paýlap durdy. Göýa, şu gün baharyň ilkinji günüdigini hem şol güller buşlaýan...

Güýz gülleri

vepa
Güýzüň zerewşan gülleri, gaýtalanmajak pynhanlyklaryň jemlenen günleri. Çünki ol güller—seniň gülleriň. Baglaryň bagtdan ýaňa müň dürli owaz edişi, göýä seniň geleniňi buşlaýan ýalydy....

Garly gün

vepa
Garly günüň gazaby, daşarynyň howasynyň aýazy Çynaryň merdemsiliginden nam-nyşan goýmady. Gyz öýden çykanynda işe baryp ir gözün işlerinden dynyp gaýtmak pikiri bardy. Ýöne adyna mynasyp,...

Dostluk sarpasy

vepa
Çyn dostlar hiç haçan, hiç bir zada çalşylmaýar. Olar hemişe bir birleriniň şatlygyna şatlanyp, gamly günlerini deň paýlaşyp bilýärler. Sylag hormatly, edep ekramly Berdiniň hem...

Çagalygym bilen ýüzbe ýüz

vepa
Mekdep—ählimiziň okuw esbaplarydyr suratly kitaplar bilen ilkinji tanyşan, ähli gowulyklaryň, iň mähriban ynsanlaryň jemlenen ýeri. Bu ýerde ählimiziň iň arzyly, ýatlamalardan püre-pür çagalygymyz galdy. Bu...