TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nüfusi

“Forbes” ýylyň zenanyny saýlady

vepa
«Forbes» Žurnalyna görä, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel tamamlanyp barýan ýylda dünýäniň iň başarjaň zenanydyr. Ýeri gelende aýtsak, neşir ýylyň başarjaň zenanlarynyň 100-sinden düzülen sanawyny yglan...

Onýyllygyň iň başarjaň işewüri

vepa
«CNBC Global CFO Council» tarapyndan soňky onýyllygyň iň başarjaň işewürini yglan etmek boýunça ses berlişik geçirildi. Noýabr aýynyň ahyryna we şu aýyň başyna geçirilen ses...

Aşgabatda suw meseleleri boýunça sebit maslahaty geçiriler

vepa
17-18-nji dekabrda Aşgabat şäherinde suw meseleleri boýunça sebit maslahaty geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenip geçildi....

Ýaşlaryn sagdyn bolmagy üçin sport möhümdir

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti 13-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde saglyk bilen bagly dürli meseleleri döredýän, käbir kesellere getirýän hereketsiz durmuş ýagdaýy barada durup geçmek bilen, ýaş...

Türkmenistanda smart telewizorlaryň önümçiligine girişiler

vepa
Türkmenistanda ykdysadyýeti sanlaşdyrmak hem-de elektron senagatyny ösdürmek babatda giň gerimli işler alnyp barylýar. Şonuň netijesinde, ýurdumyzda dürli elektron enjamlaryň önümçiligi ýola goýulýar. Häzirki wagtda smart...

Dünýäniň 2-nji uly gaz käni üçin turba satyn alnar

vepa
Türkmenistanda ýerleşýän dünýäniň 2-nji uly gaz gorune eýe bolan “Galkynyş” gaz känindäki burawlamak işleri üçin dürli ölçegde turbalary satyn almak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Faraonyň heýkeli tapyldy

vepa
Müsüriň Giza şäherinde arheologlar gadymy Müsür hudaýy Ptahyň ybadathanasynda geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde meşhur faraonlaryň biri Ramzes II-niň heýkeliniň ýokarky bölegini tapdylar....

“T-Roc Cabriolet” täze nusgada gelýär

vepa
«Volkswagen» kompaniýasynyň «T-Roc Cabriolet» awtoulaglaryny öndürip başlandygyndan, belki, habaryňyz bardyr. Bu awtoulagyň 2020-nji ýylda öndüriljek nusgalary tassyklandy diýlip, dünýä metbugatynda ýazylýar....

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalçylary belli

vepa
Tamamlanyp barýan hepdäniň sişenbe we çarşenbe günleri geçirilen altynjy tapgyryň duşuşyklary bilen Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyry tamamlandy. Şeýlelikde, Ýewropanyň birinji derejeli klublaýyn çempionatynda 1/8...