TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nüfusi

Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

vepa
“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ýeňijiler sylaglandy. “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnaly tarapyndan yglan edilen we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň goldaw bermegi bilen gurnalan “Ata Watan eserleri”...

Arheologlar ýitip giden şäheri tapdylar

vepa
Efiopiýada gadymy döwürlerde Rim bilen bäsleşen Aksum şalygynyň iri söwda merkezi hasaplanýan Beta Samati şäheri tapyldy. Bu barada “International Business Times” neşiri habar berýär....

Dünýäniň iň beýik nokady satuwa çykaryldy

vepa
Dünýäniň iň beýik binasynyň iň ýokary gatynda ýerleşýän synlaýyş meýdançasy satuwa çykaryldy. Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherindäki beýikligi 828 metrlik “Burj Halifa” binasynyň synlaýyş...

Elektrik howpsuzlyk kadalaryny berjaý ediň!

vepa
— birnäçe elektrik enjamlaryny bir wagtyň özünde bir elektrik paýlaýjy nokada (rozetka) birikdirmek gadagan; — daşky gorag örtükleri zaýalanan elektrik enjamlaryny we geçirijileri (simleri) ulanmak...

Türkiýäniň Ilçisi Özüniň Diplomatik Işini Tamamlaýar

vepa
2019-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mustafa Kapuju bilen...

Synpda telefon ulanmak gadagan

vepa
Ispaniýanyň Madrid şäherinde 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndna başlap, sapaklarda mobil telefon ulanmaga gadaganlyk girizilýär. Bu barada “Euro Weekly News” internet neşiri habar berýär....

Täze ýylda – täze hyzmat

vepa
Eger-de täze ýylda awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny arzuw edýän bolsaňyz, onda siziň arzuwuňyz eýýäm hasyl bolupdyr....

Sapakda öň hatarda oturmagyň okuwçylaryň başarnygyna täsiri

vepa
Birnäçe barlaglaryň netijelerine görä, synpda öň hatarda oturan okuwçylar köplenç derslerine ökde bolýarlar, yz setirlerde oturan okuwçylaryň bolsa derslerine gowy ýetişip bilmeýärler diýen düşünje bar....

Döwletjan Ýagşymyradow ýene-de çempion!

vepa
Başa-baş göreş boýunça 30 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 14-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň «Sibur Arena» sport toplumynda bolan tutluşykda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady....

“Matrisa” gaýdyp gelýär. Haçan?

vepa
2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Golliwudyň meşhur aktýory Kianu Riwziň baş keşbi ýerine ýetirýän filmleriniň birbada ikisi ― «Matrisa 4» we «Jon Uik 4» ilkinji gezek...