TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti

“Tatneft” kompaniýasyndan täze bäsleşik

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy “Goturdepenebit” nebit we gaz önümçilik bölüminiň desgalarynyň çäginde buldozer...

Nagt däl töleg etmek maslahat berilýär

“Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde ýerleşdirilen bildirişde Türkmenistanda tölegleriň häzirki zaman hyzmatlaryndan, ýagny, internet banky, elektron söwda, galtaşyksyz töleg ýaly hyzmatlardan peýdalanmak maslahat berildi. Bu ugurda Türkmenistanda...

Türkmen alymlary köp gezeklik örtükleri dakynmagyň  peýdalaryny subut etdiler

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň çäginde howada tozan bölejikleriniň bardygy sebäpli howa şertleriniň adam bedenine ýaramaz täsiriniň öňüni almak maksady bilen agyz-burun örtüklerini dakynmak maslahat berilýär....

Sport bäsleşigi “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde

vepa
Ýakynda geçirilen Žurnalisleriň arasyndaky sport bäsleşigi Türkmenistanyň esasy gazetlerinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistan gazeti, Nesil gazeti, Türkmen spory gazeti, Biznes reklama gazetinden soňra indi rus...