TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň doly güýjünde işledilmeginiň

Nebitiň önümçilik mukdarlary artdyrylar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň öňünde durýan wezipeler barada durup geçip, nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň, nebiti gaýtadan işleýän...