TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nädip owadan bolmaly

Makalalaryňyz üçin biz bilen Habarlaşmak

Baş Redaktor
Saýtymyza habar we makala ugratmak üçin biz bilen habarlaşmak isleýän hormatly okyjylarymyz üçin käbir maglumatlary paýlaşmak isleýäris. “Sizden Gelenler “ bölümine makala ugratmak “Atavatan Türkmenistan”...

Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde

Baş Redaktor
Timur Kasymowiç Zülfükarow ! Ol Şahyr, ýazyjy, dramaturg, senarist.1936 –njy ýylyň 17 awgustynda Täjigistanda, Duşenbe şäherinde dünýä inýär.Ol Moskwanyň Maksim Gorkiý adyndaky Edebiýat institutyny gutaran...

Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi

Baş Redaktor
Süýji arzuwlar, hyýalyňdaky islegler ynsana ruhy güýç we geljege sary gymmatly ädimleriniň başlangyjy bolýar. Durmuşda her birimiz arzuw edip oňa ýetmek ugrunda birnäçe aňsat hem-de...

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Baş Redaktor
Meşhur sungat wekilleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu günki söhbetdeşimiz “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň “Altyn menzil” aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy halypa...

“Kyrk gyz” gowagy: Size täsinlikler garaşýar

Baş Redaktor
Türkmenistan döwletimiz baý taryhy hem-de medeniýeti bilen hemmeleri haýrana goýýar. Şeýle ajaýyp ýurdumyzyň tebigy gözellikleri hem köpleriň ünsüni çekýär.     Tebigat, taryh we beýleki...

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Baş Redaktor
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli jemi 40-dan gowrak fotosuratlar ýerleşdirilen her birinde azyndan 10 fotosurat bolan habarymyzy jemleýäris. Siz ýurdumyzyň Garaşsyzlyk Baýramy baradaky saýtymyza ýerleşdirilen ähli fotosuratlary...

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

vepa
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat merkeziniň medeniýet bölüminiň reŽissýory, halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewe «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly at dakylanda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halypa-şägirtlik...

Türkmen aýdymçysy Çynara: Türkmenistanlydygyma buýsanýaryn

vepa
― Çynara, sözümiziň başynda www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň söhbetdeşlik üçin teklibini kabul edendigiňiz üçin size hoşallyk bildirýäris. Ýaş gyz hökmünde daşary ýurtlarda üstünlik gazanmak ýeňil bolmadyk bolsa...

Züleýha Kakaýewa :Mahmal owazyň eýesi

vepa
Döredijilik özüne ýakyn ynsanlary saýlaýar. Muňa döredijilige ýüreginiň töründen orun beren ynsanlaryň döredýän eserlerinde häsiýetleriniň şöhlelenmegi şaýatlyk edýär. Munuň hakykatdan hem şeýledigine, mahmal owazly aýdymçy,...