TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

nädip owadan bolmaly

Söýgi – duýgularyň şasy

Söýgi duýgularyň şasy hasaplanýar. Ol ynsany umyt ýaly ganatlandyryp onuň kalbyny heýjana getirýär. Her bir halkyň özüne mahsus söýgi pelsepesiniň bolşy ýaly, türkmen halkynyň hem...

Eziz ynsan

Ir säher bilen ýokary okuw mekdebiniñ basgançaklaryndan howlukmaçlyk bilen ädimlerini ädip barýan gyz uly tolgunma bilen Uniwersitetiñ konferensiýa zalynyñ gapysyndan girdi. Eýýäm mugallymlardyr, talyplaryñ köpüsi...

Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

Baş Redaktor
Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH)  Gaz geçiriji taslamasynyň Hindistanyň Energiýa bazaryna täsiri baradaky wideo habarymyzy Size hödürleýäris. Siz bu Wideo habarymyzy şu...

Ölmez söýgi

Ata Watan Eserleri
Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi… Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de oturgyçda...

Kalp söýgisi duýgudan, kämil söýgi akyldan hem kalpdan

Çagakam içinde söýgi temasy ýok eser ýa-da bolmasa kino barmyka diýip kän oýlanardym. Indi görsem, söýgisiz asla durmuş hem ýok eken. Aslynda, ynsanyň özi söýgi...

Çapar

Hekaýa Ahyrsoňy gelmeli ýerime geldim. Şol saryja gül aýdylyşy ýaly belent dagyň gutaryp, baýyrlaryň başlanýan ýerinde, bir harsaň daşyň düýbünde oturan eken. Onuň ýapraklary hem...

Arzyly kenar   

      (hekaýa) Selbinýaz gözlerini süzüp, mawy deňziň jümmüşinden çykyp, yzly-yzyna kenara urulýan tolkunlara seredip otyr. Gyzyň göwnüne, bu tolkunlar haýsydyr bir niýet bilen...

Žurnalistikanyň žanrlarynyň taryhy pursatlary

Ata Watan Eserleri
Her bir käriň, hünäriň öz tapawutly taraplary bar. Şol bir wagtyň özünde her bir keşbiň biziň durmuşymyz bilen baglanyşygynyň bardygyny bellemek gerek. Biz  žurnalist hökmünde...

Sylaşyk, Özygtyýarlylyk, Ýitilik, Goraglylyk, Işjeňlik..

Adamlaryň biri-birlerinden üzňe ýaradylmaklarynda aýratyn bir hikmet bar bolmaly. Bir adam – bir dünýä. Şonuň üçin her adamyň dünýä bolan garaýşy tapawutly. Aslynda adamlaryň biri-birlerinden...

Oguzhandan gaýdýan keremli toprak, saňa ýetmek üçin urýar bu gursak!

Watanym, Türkmenistanym, güneşli ülkäm! Seniň waspyňy sözlemäge sözler yetenok. Güyçli gelyär saňa bolan küýsegim, şonuň üçin ele alyp galamym küýsegimi sözlejek eziz Diýarym! Watana bolan...