TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Myrat GARÝAGDYÝEW

Energiýa tygşytlaýan Gün bazasy

Awstraliýanyň Korol Melburun tehnologiýa institutynyň alymlary «Gün baza» atly täze enjam oýlap tapdylar. Institutyň alymlarynyň bellemegine görä, bu ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň 50% -ini tygşytlamaga kömek...

Sport türgenlerini geýindiren “ADI DASSLER” nädip başardy?

Adolf Dassler 1900-nji ýylyň  3-nji noýabrynda Germaniýanyň Bawariýa welaýatynda garyp maşgalada dogulýar. Maşgala ýagdaýy pesdi. Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Şol sebäpli kakasy ogluny...

Bulary bilmek gyzykly

Ata Watan Eserleri
Adam organizminde 1% suw ýetmezçilik etse, agyz boşlugy gurap başlaýar, 5% ýetmezçilik etse adam huşuny ýitirýär. Eger-de 10% ýetmezçilik etse, onda adamda ölüm howpy döräp...

Ýatkeşlik

Ýatkeşlik – bu näme? Adamzadyň gadymy döwürlerden bäri çözmäge synanyşýan meseleleriniň biri bolan ýatkeşlik, iň beýik alymlaryň ünsüni özüne çekipdir. Häzirki wagtda beýniniň we esasanam...