TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Muhammetgeldi Serdarow

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Halkara pul gaznasynyň wekilleri bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Ata Watan Eserleri
Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň her ýylky maslahatynyň çäklerindäki nobatdaky ikitaraplaýyn duşuşyk 2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň...

Her ýyl iri taslamalara 10 milliard dollar gönükdirilýär

Paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirilýär. Dünýäniň ençem ýurdundan köp sanly wekiliýetleriň onlaýn hem-de ýüzbe-ýüz gatnaşýan forumyna...

Halkara maýa goýum forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny we paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygyny mynasybetli Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirilýär. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda...

Türkmen-rumyn gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň Rumyniýanyň Ykdysadyýet, energetika we işewürlik gurşawy ministri W.Popesku bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Mähirli...