TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mugallymlar gazeti» gazeti

Türkmenistanda talyp ýigitleriň arasynda bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda  Bilim ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji...

Açyk gapylar: Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 26-njy aprelinde we 19-njy maýynda sagat 14.00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR»...

Gazet-žurnallara täze ýolbaşçylar bellendi

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň käbir gazet-žurnallaryna täze ýolbaşçylary bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi. Şoňa laýyklykda, Mer­dan Aman­ja­no­wiç Ga­zak­ba­ýe­wi «Watan» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. *** Söhbet...

Türkmenistanda bilimi seljeriş tehnologiýasyndan peýdalanylýar

Ata Watan Eserleri
Hä­zir­ki wagt­da Türkmenistanyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň mu­gal­lym­la­ry we ta­lyp­la­ry bi­lim por­ta­ly­nyň hyz­ma­tyn­dan ne­ti­je­li peý­da­lan­ýar­lar. Mu­gal­lym­lar por­ta­lyň mag­lu­mat­la­ry bi­len bi­lim gor­la­ry­nyň üs­tü­ni ýe­tir­ýär­ler, ta­lyp­la­ryň on­laýn gi­ňiş­lik­dä­ki...

Täze neşir çapdan çykdy

Ýakynda lukmançylyk ylymlarynyň doktory Remezan Joraýewiň «Kämil perzendiň terbiýesi» atly täze kitaby çap edildi. Bu ylmy-populýar neşirde çaga terbiýesiniň ylmy-ynsanperwer esaslary barada durlup geçilýär. «Mugallymlar gazeti» gazetiniň...