TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mollanepes adyndaky talyplar teatry

Tikgi we Potdyş: “Gülki uzak ömrüň syry”

Gülki hemişe ynsana lezzet bagyş edýän, ony ýaşardýan, saglygyna hemişe oňyn täsir edýän Allatagalanyň bize beren peşgeşidir. Gülküsiz durmuşyň gyzygy bolmaýandygy her birimize mälim hakykatdyr....

Salgyt töleýjileriň dykgatyna!

vepa
Aşgabat şäher salgyt bölümi Türkmenistanyň Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar boýunça geçiriljek seminar-maslahatlaryň wagtyny we ýerini salgyt töleýjileriň...

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

vepa
Hormatly ildeşler! Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris....