TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisi

Iň güýçli traktorlar

Dünýäniň iň güýçli traktorlarynyň arasynda geçirilýän ýaryşyň meşhurlygy ýyldan-ýyla artýar. 10 müň at güýjüne eýe bolan traktorlar diňe bir güýji däl, eýsem, täsin görnüşi bilen...

Halkara Duşuşyklaryň Täze Görnüşi : Wideo Görnüşde Iş Maslahaty

Wideo görnüşindäki iş maslahaty öňden bäri ullanyp gelinýän bolsa hem soňky döwürde has giňden ullanylýan iş maslahaty görnüşleriniň biri boldy. Şu nukdaýnazardan  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...

Fitch Ratings» halkara agentligi bilen şertnama baglaşmak

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkara maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça görülýän anyk...

Halkara Sanaw :Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini goşmak

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisininde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň ozal berlen tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini halkara...

Hek daşlar we bloklar :«Gaýly», «Düzmergen» we «Şagadam» ýataklary

Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy we olaryň...

Eksportda sertifikatlaşdyrmak aradan aýryldy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Şonda «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli...