TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisi

Türk kompaniýasyna täze taslama ynanyldy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2 sany täze gazturbinany gurmak we...

Bugdaý oragynda däne ýygýan kombaýnlaryň 2220-si işlär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler...

«Maryazot» : Rus kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew «Maryazot» önümçilik birleşiginiň önümçilik desgalaryny maýa goýumlaryny çekmek arkaly düýpli abatlamak we döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň...

Eksportdan gelen walýuta dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçer

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek

Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň,...

Kitap okamak – gymmatly hazyna

Adam üçin öwrenmegiň iň täsirli usuly okamakdyr. Kitap okamak arkaly adamlar bilimlerini we medeniýetini ösdürmäge mümkinçilik alýarlar. Kitap okamak durmuşyňyzdaky “boş wagt” düşünjesini aradan aýyrýar....

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti:«Açyk gapylar» güni

Ata Watan Eserleri
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti ýurdumyzyň okuwa höwesli ýaşlaryny 2020-nji ýylyň 1-nji we 14-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar «Açyk gapylar» gününde...

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 29-njy aprelinde we 15-nji maýynda sagat 14:00-da 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar» gününi...

Futbolçy eksportunda öňdebaryjy ýurtlar

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda futbol iň ýörgünli sport görnüşleriniň birine öwrüldi. Bu sport şol bir wagtda ykdysady taýdan hem bähbitli bolup durýar. Bir tarapdan...