TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Gant şugundyrynyň 224 müň tonnasy öndüriler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu ýyl gant şugundyrynyň 224...

Türkiýede Oraza aýynda 2 hepdelik çäklendirme

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra metbugat ýygnagynda eden çykyşynda Oraza aýynyň ilkinji 2 hepdesinde käbir çäklendirmeleriň durmuşa geçiriljekdigini mälim etdi. Bu...

Türkiýe ýakynda çäklendirmeleri ýatyrar

17-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurtdaky çäklendirmeler bilen bagly käbir hoş habarlary berdi. Prezidentiň aýtmagyna görä, bu çäklendirmeler...

Aşgabatda suw meseleleri boýunça sebit maslahaty geçiriler

vepa
17-18-nji dekabrda Aşgabat şäherinde suw meseleleri boýunça sebit maslahaty geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenip geçildi....

Ýaşlaryn sagdyn bolmagy üçin sport möhümdir

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti 13-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde saglyk bilen bagly dürli meseleleri döredýän, käbir kesellere getirýän hereketsiz durmuş ýagdaýy barada durup geçmek bilen, ýaş...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi....

Türkmen metbugatynda-24.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi», (TDH). Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly...