TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milli bahar baýramy

Milli bahar baýramy uly dabaralara beslendi

Ýurdumyzda Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny uly ruhubelentlikde bellenip geçilýär. Bahar paslynda tutuş ýurdumyz boýunça ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk çäreleri aýdym-sazly çykyşlar we türkmen halkynyň...

TSTB-niň sergisiniň işiniň wagty uzaldyldy

Ýerli hususy işewürligiň wekilleriniň gazananlaryna we Milli Bahar baýramyna bagyşlanyp geçirilýän sergi babatda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň bildiren uly gyzyklanmasy bilen baglylykda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi serginiň...

23-nji mart hem dynç alyş güni

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde şu ýyl Milli bahar baýramynyň – Halkara Nowruz gününiň ýekşenbe gününe gabat gelýändigini belledi. Şunuň...

Milli bahar baýramy mynasybetli dürli çäreler geçiriler

Ýurdumyzda Milli bahar baýramy bolan Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan çärelere taýýarlyk görülýär. Onuň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli ýerinde ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler. Bu barada Ministrler...

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň önümçilik senenamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2021-nji ýylyň önümçilik senenamasyny işläp taýýarlady. Bu barada ministrligiň resmi saýtynda habar berilýär. Resminama görä, ş wagtynyň ölçegleri 8...

Türkmen metbugatynda-19.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi 2. Söhbetdeşlik : Arkadagyň Rowaçlyk Ýoly-Parahatçylygyň we Abadançylygyň Şamçyragy, taýýarlan, Muhammet Bekgiýew...