TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Milan

Hondanyň indiki duralgasy Azerbaýjan

Ýaponiýaly ýarymgoragçy Keýsuke Honda azerbaýjanyň “Neftçi” toparyna transfer edildi. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär. 34 ýaşly Honda bilen şu möwsümiň ahyryna çenli şertnama...

Ýewropa ligasynda 1/8 tapgyryň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Ýewropa ligasynda 1/16 tapgyrynyň jogap duşuşyklary tamamlandy. Ýewro kuboklara gatnaşan Russiýanyň ýeke-täk “Krasnodar” topary hem iki duşuşykda ýeňişe sezewar bolup, özüniň ýewroturyny tamamlady. Şu...

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri bilen...

Transfer täzelikleri: “Liwerpul” Kabagy aldy

Futbol äleminde toparlar öz düzümini güýçlendirmek maksady bilen oýunçylary transfer edýärler. Bu transferler ýylda iki gezek transfer penjiresi açylan mahaly amala aşyrylýar. Biz bolsa futbol...

Çilime gadaganlyk girizdi

Tutuş dünýäde çilim çekmäge garşy göreş yzygiderli güýçlendirilýär. Bu ugurda Italiýa Respublikasynda hem degişli işler alnyp barylýar. Ýurduň esasy iri şäherleriniň biri bolan Milan şäherinde...

Dünýä belli topar adyny we nyşanyny üýtgetmekçi

Futbol äleminde giňden tanalýan Italiýanyň meşhur “Inter” topary özüniň adyny we nyşanyny üýtgetmek isleýär diýip, “La Gazzetta dello Sport” neşiri habar berýär. Häzirki wagtda toparyň...

UEFA: “Real” – iň oňat topar

Ýewropa futbol assosiasiýalary bileleşigi UEFA guramasynyñ döredilen günden başlap, häzirki wagtda çenli iñ gowy ýewropa futbol toparlarynyñ sanawyny düzdi. Bu sanaw 1955-nji ýyldan 2020-nji ýyla...

“Milan” 72 ýyllyk rekordy gaýtalady

Futbol äleminde öz adyny taryha altyn harplary bilen ýazdyrdan “Milan” futbol topary Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 14-nji tapgyrynda “Lasio” futbol topary bilen garşylaşdylar. Öz meýdançasynda...

Ýewropa çempionatyna syn: Messiniň ýeňilmegi, Sonyň owadan goly

Öňdebaryjy çempionatlarda geçen tapgyrda örän gyzykly duşuşyklar. Bu tapgyrda käbir toparlar pes netije görkezen bolsalar, onda tälimçi bilen hem hoşlaşyp biljek pursatlary görüp bilerdik. Biz...

Ýewropanyň futbol çempionatlaryna syn: Messi ussadyny unutmady

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň öňdebayrjy ýurtlarynyň – Ispaniýanyň, Angliýanyň, Germaniýanyň hem-de Italiýanyň çempionatlarynda biri-birinden gyzykly hem-de çekeleşikli futbol duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda “Barselona” bilen “Napoli” toparlarynyň duşuşygy özboluşly...