Tag : migrasiýa

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurda gitmek üçin biometriki pasport :Gerekli resminamalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň raýatynyň biometrik maglumatly pasporty barada bize gelip gowuşýan birnäçe soraga jogap hökmünde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm)  sahypasyna ýerleşdirilen maglumaty okyjylarymyza ýetirýäris....
JEMGYÝET

Migrasiya: Iş üpjünçiligini amala aşyrýan hususy taraplar

2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa taslamasynyň çäginde sebit döwletleriniň, Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň we ABŞ-nyň Halkara ösüş baradaky agentliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda iş...
PEÝDALY MASLAHAT

Migrasiýa gullugy hakynda Kanun: Üýtgetmeler we Goşmaçalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň “Migrasiýa gullugy hakynda” Kanunyna  üýtgetmeler we goşmaçalar  girizildi.  2009-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen “Migrasiýa gullugy hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny  täze kabul edilen “Migrasiýa gullugy...
JEMGYÝET

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär. Bildirişde...
JEMGYÝET

Koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin Türkmenistanyň çäreleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde «Awaza» kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň...
JEMGYÝET

“Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Saýtymyzyň “Peýdaly Maslahat” sahypasy hereket edip başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has peýdaly maglumatlary  ýetirmek maksady bilen “Peýdaly Maslahat” sahypasyny herekete girizdi....
JEMGYÝET

Sürüji wizaly daşary ýurt raýatlarynyň hasaba alynmagy

vepa
Sürüji wizaly Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanda bolmagynyň möhleti 5 (bäş) günden köp bolmasa, olar diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar....
JEMGYÝET

Türkmenistana girişde alynýan ýygymlar

vepa
Türkmenistana gelýän we ondan üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlaryndan girende Türkmenistanda bolmagy üçin, 10 amerikan dollary möçberde hasaba alyş ýygymyny...
JEMGYÝET

Migrasiýa : Bolýan ýerleri boýunça hasaba alynmagy

vepa
Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çägine girenden soň,  giren gününi hasaplamazdan 3 (üç) iş gününiň dowamynda bolýan ýerlerindäki migrasiýa gullugynyň edaralarynda hasaba alynmaga...