TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mesge

Kömelekli çorba

Gerekli önümler: 300 gram kömelek 1 sany sogan 2 nahar çemçesi mesge 2 nahar çemçesi un 1.5 bulgur süýt 3,5 bulgur suw Duz Bir bölek...

Towukly soltan kebaby

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 sany ýaýylan hamyr 400 gram towuk döşi 400 gram towuk eti 1 sany sogan 2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi...

Wermişel çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany käşir 1 diş sarymsak 4 nahar çemçesi gatyk Ýarty limonyň suwy 2 nahar çemçesi un 3 bulgur towuk ýa-da etiň suwy...

Haçapury

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur ýyly süýt 1 nahar çemçesi şeker tozy 1-2 bulgur zeýtun ýagy 1 sany pakmaýa 1 çaý çemçesi duz 4-5...

Towuk çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany towuk budy 1 sany sogan 1 çaý çemçesi duz 6 bulgur suw 1 nahar çemçesi mesge 1 nahar çemçesi un 1...

Ýaýla çorbasy

Ata Watan Eserleri
Ýaýla çorbasy üçin gerekli önümler: 2 suw bulgury gatyk 2 nahar çemçesi mesge 1.5 nahar çemçesi un 2 çaý çemçesi duz 2 nahar çemçesi limon...

Ezogelin Çorbasy

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! Biz size dünýäniň dürli ýurtlarynyň, hususan-da Türkiýäniň tagamlaryny taýýarlanylyşy barada maglumatlary ýetirmegi makul bildik. Belki, biziň bu taýýarlan tagamlar baradaky maglumatnamalarymyz siziň üçin...

Nesihatly hekaýa

Ata Watan Eserleri
Ýaşuly adamyň aýaly öz öýünde her gün mesge taýýarlaýardy. Goja her gün aýalynyň taýýarlan mesgelerini golaýyndaky dükana äkidip satýardy. Şeýdip, är-aýal güzeranyny aýlaýardy. Dükanyň eýesi...

Snikers tagamly köke

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar, men size bu gezek snikers tagamly we topjagaz şekilli kökäniň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 1.0,5 kg-den gowrak köke ýa-da...