TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mejlis

Gazagystan latyn elipbiýine geçýär

Ata Watan Eserleri
Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň başlangyjy boýunça 2017-nji ýylda Gazak elipbiýini latyn elipbiýine geçırmek boýunça işler ýola goýuldy. Gazagystanyň milli elipbiýi boýunça komissiýasynyň nobatdaky...

Konstitusion özgertmelere bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 25-nji sentýabrda ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem-de onuň dowamynda kabul edilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň...

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da Mejlismi

Baş Redaktor
“Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bilen  Milli Geňeş döredilýär we Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki palatadan — Halk Maslahatyndan...

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  iki palatasyndan biri bolan Mejlisiň ygtyýarlyklary Konstitutsiýamyzyň üýtgeýän 81-nji maddasynda bellenilýär. Bellemeli zat,  Konstitusion kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär. Türkmenistanyň...

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlady

Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň (LDP) dolandyryjy wezipesine täze saýlanan Ýosihide Suga ýurduň täze Premýer-ministri hökmünde tassyklanyldy. Onuň dalaşgärligi Mejlisiň aşaky palatasynda goldanylyp, deputatlaryň 462-sinden 314-isi Ýosihide...

BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

Baş Redaktor
Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy nobatdaky 75-nji sessiýasy wirtual görnüşde geçiriler diýip, BMG-niň habar gullugy habar berýär. Şu gün başlanjak...

Tramp Nobel baýragyna dalaşgär görkezildi

Nobel baýragy – ajaýyp ylmy gözlegler, oýlap tapyşlary ýa-da medeniýetde, jemgyýetde goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir. Norwegiýanyň mejlisiniň agzasy...

Türkmenistanda ygtyýarlandyrmak işi kämilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz,...

Taryhy nazaryýetde parlament

Dr.Döwran Orazgylyjov
«Parlament» diýen halkara hukuk düşünjesine  taryhy nazaryýet bilen seredenimizde, etimologiýa taýdan fransuz[1]/[2] sözünden gelip çykan bu sözüň türkmen[3], umuman türki dillerde[4] aňladýan esasy leksiki manysy...

Aşgabatda Türkmen-German iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

vepa
2020-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Aşgabatda bilelikdäki Türkmen-German iş toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri, german tarapyna bolsa –...