TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Medeniýet ministrligi

Meşhur fransuz tagamy ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlenilýär  

Baget çörekleri Eýfel diňinden soňra Fransiýanyň iň meşhur aýratynlyklarynyň biri bolsa gerek. Pandemiýa döwründe adamlar örän köp zatdan ýüz öwürdiler, ýöne olar bu meşhur tagamdan...

Keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlener

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde ÝUNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi. Gün tertibine ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna hödürlemek üçin...

2020-nji ýylyň parlak ýyldyzy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Ýakynda ýurdumyzyň ýaş aýdymçylarynyň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Medeniýet...

94 ýyllyk stadion ýykylýar

Italiýanyň “Milan” we “Inter” toparynyň futbol duşuşyklaryny geçirýän dünýä belli “San Siro” stadiony ýykylýar. “San Siro” stadiony resmi taýdan “Giuseppe Meazza” stadiony diýlip atlandyrylýar. Ýurduň...

Teatrlarymyzda amerikan filmleriniň görkezilişi bolar

vepa
Üstümizdäki aýyň dowamynda welaýat drama teatrlarynda afrikan-amerikan taryhy aýy mynasybetli amerikan filmleriň görkezilişi bolar. Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda, teatrlarda,...