TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maýk Taýson

Iň şowsuz film yglan edildi

Ýylyň ahyry ýakynlaşdygyça dürli guramalar tarapyndan ýylyň iň gowularynyň yglan edilendigini habarlarymyzda dykgatyňyza ýetiripdik. Ynha, «Metakritik» guramasy bolsa iň ýylyň iň erbedini, biraz salyhatlaşdyrsak, iň...

Meşhurlaryň tutluşygy: Taýson-Roý Jones

Boks sportunda atlary rowaýata öwrülen iki sany beýik, dünýä belli boks türgenleri Maýk Taýson bilen Roý Jones, ring meýdançasyna gaýdyp gelýärler. Muşdaklaryň arasynda bularyň ýaşlary...

Taýsonyň boks tutluşygy yza süýşürildi

Maýk Taýsonyň Roý Jones bilen ringe täzeden gaýdyp gelmegi 2,5 aý yza süýşürildi. Öňki agyr agramly boks çempiony Maýk Taýsonyň soňky 15 ýylda ilkinji gezek...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...

Taýson ringe dolanýar

Sportuň boks görnüşi boýunça ussatlyk derejä ýeten Maýk Taýson 15 ýyl soňra ringlere gaýtadan gaýdyp gelýär. 54 ýaşyndaky amerikan boksçysy Maýk Taýson şu ýylyň sentýabr...

Meşhur boks ýyldyzlarynyň tutluşygy

Boks sportunyñ ozalky çempionlary Maýk Taýson bilen Roý Jonsuň arasynda 2020-nji ýylda tutluşyk geçirmek barada gepleşikler alnyp barylýar, diýip “TASS” habarlar gullugy habar berýär. Bu...

Boks sporty boýunça güýçli türgenler

Boks sporty baradaky täzelikleri neşir edýän “Boxrec” portaly sportuñ bu görnüşiniň taryhy boýunça “Top-10” derejesindäki türgenleriniñ sanawyny düzdi. Sanawda birinji orny ýeke gezegem asgyn gelmeýän...

Brigs-Taýson tutluşygy

Ata Watan Eserleri
Agyr agramda çykyş eden häzirki wagtda 48 ýaşly öñ çempion adyna mynasyp bolan Şennon Brigs, Maýk Taýson bilen boks tutluşygyny geçirmek babatda ylalaşyga gelendiklerine habar...