TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy

Aspirantura:Türkmen milli konserwatoriýasy

           TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGI       Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi...

Atageldi Garýagdyýew: Owazy dünýä dolan operaçy

Baş Redaktor
Opera  sungaty soňky döwürde täze üstünliklere ýetip, täze operaçylar ösüp kemala gelýär. Ökde operaçylary, aýdymçylary, sazandalary taýýarlamakda ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Maýa...

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ynsan çagalygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwynda ýaşaýar. Şol arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arzuwlar zehiniň, irginsiz...

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Baş Redaktor
Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler. Hawa,...

Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanjak konsert

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, halypa kompozitor Rejep Rejebowyň döreden...

Bethoweniň 250 ýyllygyna bagyşlanyp konsert geçiriler

Ata Watan Eserleri
  2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig wan Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlanyp, konsert geçiriler. Bu konsert...

Sazçylyk mekdebine okuwa kabul edilşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli görnüşleri we...

Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy: «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy 2020—2021-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....

Toýguly Jepbarow :Kalba siňýän aýdymlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Günler günlerden, döwür döwürden, ömür ömürden, zehin zehinden… zyýada. Edil şonuň ýaly, owaz owazdan zyýada. Muňa biz her aýdymçynyň özboluşly owazyny diňlänimizde-de şaýat bolýarys....