Tag : Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy

BILIM

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär.“Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Maýa...
BILIM

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyňýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty:okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyňýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2023-2024-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyňdürli görnüşleri we hünär ugurlary boýunça beden taýdan sagdyn, akyl we...
BILIM

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 17.00.02 — Saz sungaty − — 2 ýer Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş.,...
BILIM

Aspirantura:Türkmen milli konserwatoriýasy

           TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGI       Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi...
SÖHBETDEŞLIK

Atageldi Garýagdyýew: Owazy dünýä dolan operaçy

Baş Redaktor
Opera  sungaty soňky döwürde täze üstünliklere ýetip, täze operaçylar ösüp kemala gelýär. Ökde operaçylary, aýdymçylary, sazandalary taýýarlamakda ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Maýa...
SÖHBETDEŞLIK

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ynsan çagalygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwynda ýaşaýar. Şol arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arzuwlar zehiniň, irginsiz...
SÖHBETDEŞLIK

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...
SÖHBETDEŞLIK

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Baş Redaktor
Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler. Hawa,...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanjak konsert

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, halypa kompozitor Rejep Rejebowyň döreden...
JEMGYÝET

Bethoweniň 250 ýyllygyna bagyşlanyp konsert geçiriler

Ata Watan Eserleri
  2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig wan Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlanyp, konsert geçiriler. Bu konsert...
JEMGYÝET

Sazçylyk mekdebine okuwa kabul edilşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli görnüşleri we...
JEMGYÝET

Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy: «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy 2020—2021-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....
SÖHBETDEŞLIK

Toýguly Jepbarow :Kalba siňýän aýdymlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Günler günlerden, döwür döwürden, ömür ömürden, zehin zehinden… zyýada. Edil şonuň ýaly, owaz owazdan zyýada. Muňa biz her aýdymçynyň özboluşly owazyny diňlänimizde-de şaýat bolýarys....