TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maýa HAJYÝEWA

Ak sogan  

Ak sogan  soganlar maşgalasyna degişli bolan iki ýyllyk gök ekin. Ýabany tebigatda soganyň 750 görnüşi mälim bolup, olaryň 300 görnüşi ak kelleli soganyň görnüşlerine degişli....

Şalgymyň saglyga peýdasy.

Şalgam  (Brassica rapa)   kelemler maşgalasyna degişli köki miweli ekin.  Bir  ýa-da iki ýyllyk ösümlik. Birinji ýyly köki miwe ikinji ýyly bolsa gülläp kösük  emele getirýär....

Dünýäniň äpet kebelegi

Janly tebigatda kebelekleriň müňlerçe görnüşleri bar. Olar dürli reňklere baý bolup, san taýdan örän köp. Şeýle kebelekleriň biri hem Tawus gözli Atlas kebelegi (Attacus atlas)....

Ösümliklerde “stress” ýagdaýy

Ata Watan Eserleri
Ösümlikler özboluşly täsin janly organizmler. Olaryň köp sanly üýtgeşik häsýetleri bilen beýleki organizmlerden tapawutlanýar. Şol täsin hadysanyň biri hem ösümlikleriň zarbykma  häsiýetidir. Zarbykma  diýmek daşky...

Ösümlikleriň ösüşine sazyň täsiri

Ösümlikler janly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi. Sebäbi zerur iýmit çeşmesi bolup, ösümliklersiz ýaşaýşy göz öňüne getirmek mümkin däl. Şol sebäpden häzirki döwürde ösümlikleri içgin öwrenmek...

Ösümlik psihologiýasy

Häzirki döwürde ösümlikleriň ýaşaýşyny, ösüşini, köpelişini, peýdasyny, zyýanyny, daşky şertleriň dürli  täsirlerini köp sanly bilermenler tarapyndan  öwrenildi. Ösümlikleriň duýmak, syzmak, goranmak, habar bermek ýaly häsiýetlerini...

Injir hakda kelam agyz

Ösümlik we haýwanat dünýäsi janly tebigatda özboluşly orny tutýar. Ýaşaýşynyň dowamynda biri – biri bilen  aýrylmaz baglanşykly bolýar.  Esasan hem tebigatda ösümlikleriň gülleri mör –...