TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maslahatlar merkezi

Türkmenistanyň Maslahatlar Merkezi açyldy

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli açylyş dabaralaryna giň gerim berildi. Paýtagtymyzyň günorta böleginde gurlan ajaýyp binalar...

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatdaky taslamalar bilen tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, gurluşygy “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasyna ynanylan Maslahatlar merkeziniň, kaşaň “Arkadag”...