TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maslahat

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

Kagyzdan bulguryň hekaýasy

Ozalky ministrden maslahatda çykyş etmegi soralypdyr. Ol hem eline kagyzdan ýasalan kofe bulgury bilen münbere çykyp, çykyş etmäge başlaýar. Emma ony kellesindäki başga pikirleriň biynjalyk...

Örtük dakylanda äýnek bugarmazlyk üçin näme etmeli?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň döremegi sebäpli, ähli adamlar öz saglygyny goramak üçin agyz-burun örtüklerini ulanýarlar. Adamlaryň arasynda gözleriniň görüş derejesiniň pes bolmagy sebäpli, äýnek dakynýanlar...

Howpsuz aralykly täsin seýilgäh

Ata Watan Eserleri
Awstriýanyň binagärlik studiýosy “Studio precht” howpsuz aralyk bilen ýöremek üçin döredilen ajaýyp ýaşyl seýilgähiň dizaýnyny hödürledi. Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, şäher ilatyny tebigatda gezelenç...

Şokoladyň iýmeli möçberi

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad barada...

Angliýada hem 5 oýunçy çalyşmaga rugsat berildi

Angliýanyň “Premýer ligasy” 17-nji iýundan täzeden badalga alar. Koronawirus sebäpli togtadylan futbol duşuşyklary galan tapgyrdan dowam etdiriler. Şoňa bagyşlanyp toparlaryň arasynda maslahat geçirildi. şol masalahatda...

COVID-19 döwründe maliýeleşdirmek boýunça ýygnak

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 28-nji maýynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly COVID-19 ýokanç keseliniň ýaýraýan döwründäki we ondan soňky ählumumy ösüşi  maliýeleşdirmek meseleleri boýunça ýokary derejeli maslahat geçirildi....

Taryhy nazaryýetde parlament

Dr.Döwran Orazgylyjov
«Parlament» diýen halkara hukuk düşünjesine  taryhy nazaryýet bilen seredenimizde, etimologiýa taýdan fransuz[1]/[2] sözünden gelip çykan bu sözüň türkmen[3], umuman türki dillerde[4] aňladýan esasy leksiki manysy...