TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mary welaýatynyň ýaşaýjysy

Soňky ökünç

Meniň pikirimçe söýgi durmuşyň özeni. Bu waka durmuşymda her gozgalanda ýüregimdäki könelişen ýarany gozgasa-da, ýene bir gezek ýatlap geçmekçi boldum! Mekdebi tamamlanymyzdan soň hem dowam...

Meniň şapagym

Soradylar menden bagtyň syryny Birneme oýlandym durmuşym hakda Haçan nirede näwagt neneň Özümi bagtly bagtyýar saýdym   Asudalyk bolsa ýürek töründe, Öňkülerdeý ynjamasa gursagyñ Sähel...