TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mary welaýat

Mary welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň  döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň dolandyryş-çäk birliklerine gaýtadan seretmek meselelerine bagyşlanan mejlisde  garalan Mary welaýaty boýunça teklipleri Size ýetirýäris....

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we...

Türkmenistan:Resmi habarlar

vepa
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...