TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mary şäheriniň ýaşaýjysy.

Çapar

Hekaýa Ahyrsoňy gelmeli ýerime geldim. Şol saryja gül aýdylyşy ýaly belent dagyň gutaryp, baýyrlaryň başlanýan ýerinde, bir harsaň daşyň düýbünde oturan eken. Onuň ýapraklary hem...

Toýda

Hekaýa Men ony ilkinji gezek on bäş-on alty ýaşly ýetginjek mahalym gördüm. Görşüm ýalam aşyk boldum. Tutaşdym, lowladym, ýandym, bihuş bolup söýdüm. Onuň görkli synasy,...