TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maral Nuryýewa

Göreldeli gadamlar

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygar bilen geçýän ýylymyzyň 14-nji aprelde Balkan welaýatyndaky saparynyň barşynda Hormatly Prezidentimiziň egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda welosipedeli gezelenç etmegi we «Awaza»...

Döwletde ýaşlaryň orny

Türkmenistanda ýaş raýatlaryň ösüşine, bilim, hünär derejesine, iş we durmuş üpjünçiligine, sosial goraglylygyna we geljegine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurtda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa...

Türkmen metbugatynda-18.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti wideokonferensiýa geçirdi»; «Maýa goýum – Türkmenistanyň innowasiýa ykdysadyýetini ösdürmegiň esasy şerti». TDH-nyň maglumatlary esasynda taýýarlanylan....