TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maral NAZAROWA

 Künjüni ösdürip ýetişdirmegiñ usuly

Ata Watan Eserleri
Künjüni güýzlük bugdaý, güýzlük  arpa  ekinleri  ýygnalandan soñ ekmek bolýar. Şol ekinlerden soñ hökmany ýagdaýda tagt suwuny tutmaly. Ýer taba gelenden soñ 22-25 sm çuñlukda...

Zirkiň adam saglygyna peýdasy

Köpetdagyň çäginde giňden ýaýran dag miweleriniň biri hem zirkdir. Zirk agajynyň boýy 1,5-2 metr töwregi bolup, dag ýerlerinde bitýän agaç bolup durýar. Zirkiň daş keşbi...

Bägüller hakynda täsinlikler

Ata Watan Eserleri
«Bägül» ady biziň eramyzdan öň 371 — 286-njy ýyllar aralygynda ýaşap geçen botanika ylmynyň atasy Teofrast bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hut şol bägüllere ilkinji gezek «Ýüz...

Alma agajy hakynda hekaýat

Bir zamanlar bir ullakan alma agajy bar eken. bir oglanjyk günde onuň ýanyna gelip üstüne dyrmaşyp, almalaryny, iýip şahalaryndan aslyşyp, saýasynda ýatyp oýnaýan eken, ol...

Oba hojalyk önümçiligi innowasion ösüş ýolunda

Türkmenistanyň oba hojalygy ýokary depginler bilen ösýän pudaklaryň hataryna degişlidir. Oba zähmetkeşleri içerki bazary halkymyzyň sarp edýän ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmäge uly...