TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Makulsözlük

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Baş Redaktor
Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň...

Frazeologizmler/phrasal verbs ýa-da Durnukly söz düzümleri

Baş Redaktor
Bu çykyşymyzda biz iňlis diliniň frazeologizmleri barada giňişleýin durup geçmekçi. Başda frazeologizm barada düşündiriş berýäris. Phrasal verbs-ler üçin şu ýere basyň! 1. Dil biliminde durnukly...

Sowgatly Tankyt: Biz tankydy halaýarys

Baş Redaktor
Belki-de şu wagta çenli sowgatly tankyt barada eşitmedik bolup bilersiňiz! Biz sowgatly tankydy yglan edýäris. Mälim bolşy ýaly, www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan esaslandyrylýan “Makul Sözlük” platformynda...