TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy

Jemgyýetde ýaş alymlaryň orny

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ylym-bilim gurşawynda we jemgyýetde ýaş alymlaryň tutýan orny berkidilýär.Ýurtda ylmy ösdürmegiň, ýaşlary goldamagyň we milli kanunçylygyň ýörelgelerine laýyklykda ýaş alymlaryň täze nesli ýetişýär. Şonuň...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 6-njy oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

Aşgabadyň mekdep okuwçylarynyň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşik geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ösüp gelýän ýaş nesliň daşary ýurt dillerini öwrenmek höwesini artdyrmak, olaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmek we...

Belarus Respublikasynda okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Minsk şäheriniň döwlet Lingwistiki uniwersitetinde Maksim Tank adyndaky Belarus döwlet pedagogiki uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki duşuşyk geçirildi....

Türkmen metbugatynda-19.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi 2. Söhbetdeşlik : Arkadagyň Rowaçlyk Ýoly-Parahatçylygyň we Abadançylygyň Şamçyragy, taýýarlan, Muhammet Bekgiýew...