TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby

Medeniýetiň we edebiýatyň ägirtleri elektron gollanmada jemlenýär

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyzda bilim ulgamyndaky özgertmeler esasynda ýaş nesliň beden we ruhy taýdan kadaly ösmegi, bilimiň döwrebaplaşdyrylmagy ýaly maksatnamalaýyn işleriň gerimini has-da...

  Ýürekdäki perişdäm sen – Ejemjan

                          (Ýakyn joramyň durmuşy esasynda ýazylan) Özüňize sorag berip gördüňizmi, “Maňa iň ýakyn adam kimkä ?” diýip. Men bu soragyň jogabynyň hakykatda kimdigine ýaňy...

Sary güýzüň çynary

Ata Watan Eserleri
(hekaýa) Ynha, bu günem adatdakylar ýaly, türgenleşik zalyna ýola düşdüm. Ýaşaýan ýerim türgenleşik zalyndan kän bir daşam däl. Şonuň üçin her gün diýen ýaly, türgenleşige...

Düzzüm oýunyň taryhyndan

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow: – Her bir oýun adamda duýgurlygyň, çeýeligiň, deňagramlylygyň, güýjüň hem-de paýhasyň kemala gelmegine ýardam edýär [1, 210 s.]. Türkmen halkynyň nesil...