TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO-nyň kafedralaryny döretmek boýunça işleri çaltlandyrmaly:

Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralary dörediler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz...