TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly adyndaky TDU-nyň geografiýa fakultetiniň daşky gurşawy öwreniş hünäri

«Diller dünýäsi» körpelere-de daşary ýurt dillerini öwredýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türk­me­nista­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň paýtagtda ýerleşýän «Dil­ler dün­ýä­si» dil mer­ke­zinde dür­li ýaş­da­ky ra­ýat­la­ry­my­za da­şa­ry ýurt dil­le­riniň bir­nä­çe­si we şol san­da kompýu­ter sow­at­ly­gy­ny öw­ret­mek ýa­ly asylly iş­ler...

Türkmenistan sagdynlygyň mekany

Şanly ýeňişler ýar Watana bu gün, Sport şugla saçýar jahana bu gün, Ruhumyz belentde, galkynýar göwün, Türkmenistan — sagdynlygyň mekany.   Ussat türgenlere ýeňiş garaşýar,...

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

7-nji aprelde  Bütindünýä saglyk güni bellenýär. Bu gün Bütindünýä saglyk guramasynyň tertipnamasy güýje girizildi. Ol bar bolan döwründe dünýäniň 190 ýurdy, şol sanda biziň ýurdumyzy...

1-nji Aprel – Guşlaryň Bütindünýä güni

Adamzat dünýä inenden bäri tebigat bilen sazlaşykda ýaşap gelipdir. Adamlar tebigatyň eçilen gymmatly baýlyklaryny, ýagny howany, suwy, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsinden peýdalanypdyrlar. Umuman aýdanymyzda,...