TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maglumat tehnologiýalary

Türkmenistanda internetiň nyrhnamasynda uly arzanladyş

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem ugurdaş ýokary okuw mekdepleriň rektorlarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň...

Emeli aň bilen koronawirus bejergisi

Ata Watan Eserleri
Rus alymlary lukmanlara koronawirus keseli üçin iň amatly bejeriş tertibini saýlamaga kömek etjek emeli aň döredipdirler. Bu barada “RT” habar teleýaýlymy, Sankt-Peterburg maglumat tehnologiýalary, mehanika...

Türkmenistan Hindistany Maýa goýum Gaznasyna gatnaşmaga çagyrdy

Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary...

Goňşymyzda hem smartfon öndürilip başlandy

Ata Watan Eserleri
Özbegistanyň Nawoýi şäheriniň senagat zolagynda ýerleşýän “Telecom Devices PRO LLC” kompaniýasy “Uzbekiston” atly akylly telefonlaryny öndürip başlady. Bu telefonyň ýady 64 GB ybarat bolup, Özbegistan...

Internet ulanyjylarynyň sany barha artýar

Türkiýäniň statistika gullugy “Öý hojalygynyň maglumat tehnologiýalaryny ulanmak boýunça gözleg-2020” netijelerini yglan etdi. Gözlegiň netijesine görä, 16-74 ýaş aralygyndakylaryň arasynda internet ulanylyşy 79 göterim deň...

Ykdysady özgertmeleriň netijeleri

Kerimguly Geldiýew
Bilşimiz ýaly, ykdysady özgertmeleriň netijelerini, ykdysady ösüşi hasaplamak makroykdysady görkezijiler bilen alamatlandyrylýar. JIÖ, maýa goýum mukdary, iş üpjünçiliginiň derejesi, milli puluň durnuklylygy, daşary söwdada deňagramlylygyň...