TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

LUKMANOW ŞÖHRAT

Haşal otlara garşy göreş çäreleri

Oba hojalyk pudagynyň ekerançylygynda gyzgalaňly döwür dowam edýär. Ekerançylykda dürli görnüşli gök we bakja ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça işler ýokary derejede alnyp barylýar. Şeýle işlerde...

Balyklaryň täsin häsiýetleri

Balyklar  – hemmämiziň bilşimiz ýaly, olar diňe suwda ýaşaýan oňurgalary bolan haýwanlardyr. Balyklaryň bedeni uzyn görnüşe eýe. Balyklaryň köp görnüşi bolup, ýumurtga bilen köpelýärler. Şeýle-de...