TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lukmanlar

Gyşda sagdyn bolaýyn diýseňiz!

Ynsanyň elde edip biljek iň uly baýlygy saglygydyr. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramalydyrys. Munuň üçin bolsa lukmanlar ýönekeý emma, örän wajyp birnäçe maslahatlary berýärler. Lukmanlaryň...

Olimpiýa oýunlaryna 100 gün galdy

Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlamagyna 100 gün galanda wagt yzyna sanalyp başlandy. Munuň bilen baglanyşykly dabara Tokio şäher häkimliginde geçirildi. Bu barada “TASS” habar gullugy habar...

Emeli aň bilen koronawirus bejergisi

Ata Watan Eserleri
Rus alymlary lukmanlara koronawirus keseli üçin iň amatly bejeriş tertibini saýlamaga kömek etjek emeli aň döredipdirler. Bu barada “RT” habar teleýaýlymy, Sankt-Peterburg maglumat tehnologiýalary, mehanika...

Koronawirusyň hasaba alnanyna bir ýyl doldy

Ata Watan Eserleri
Ählimize mälim bolşy ýaly, Ýer ýüzi koronawirus ýokanjy bilen göreşip gelýär. Bu babatda, lukmanlar, alymlar şol sanda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy birnäçe işleri alyp barýar....

Lukman maslahat berýär

Ata Watan Eserleri
Lukmanlar ýurdumyzda edermen babadaýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän gök we bakja önümleri ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Çünki peýdaly önümler adamyň immun ulgamyny güýçlendirýär. Şeýlelikde adam elmydama...

Iň uly COVID-19 hassahanasyny açylýar

CNN habar gullugynyň habaryna görä, Hindistan 10 müň hassa üçin niýetlenen koronawirusy bejermek üçin dünýäniň iň uly hassahanalarynyň birini açýar. Keselhana 28-nji iýunda işe öz...

Gün urmadan goranalyň

Ata Watan Eserleri
Tomus paslynyň golaýlamagy bilen ýiti Gün şöhlesini emele getirýär. Käwagtlar tomus paslynyň ýiti Gün şöhlesi adamlarda gün urma hadysasyny emele getirýär. Biz hem gündelik neşirlere...

Höwesjeň agyr atletikaç;y ýene dünýä rekordyny goýdy

vepa
ABŞ-nyň Arkanzas ştatynda ýaşaýan Şeri Mobli ýaşy bir çene baransoň, osteporoz keselinden ejir çekip başlady. Lukmanlar oňa agyr atletika bilen meşgullanmagy maslahat berdiler......