TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukmançylyk enjamlary

Aşgabatda güýz aýynda lukmançylyk senagatynyň sergisi guralar

2022-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe saglyk, bilim we sport» ady bilen halkara sergi hem maslahat geçiriler. Ol...

Lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­ni uzald­ýar. Lot № 7 — Ahal...

Lukmançylyk edaralaryna dürli serişdeleri satyn almak bäsleşigi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde çap edilen bildirişde bellenilip...

Saglyk ulgamy üçin lukmançylyk enjamlary satyn alnar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi....

Germaniýa Hytaý bilen ýük gatnawlaryny dikelder

Germaniýanyň «Lufthansa» awiakompaniýasy ýurduň paýtagty Berlinden Pekine we Şanhaýa ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlamagy meýilleşdirýär. Kompaniýa özüniň Hytaýdaky şahamçasyndan Şanhaý şäherine her gün üç, Pekine...

Meşhurlaryň haýyr-sahawat kömekleri

Ata Watan Eserleri
Meşhur sungat ussatlary ýiti respirator keselleriniň öňüni almakda we bejermekde pul kömeklerini yzygiderli haýyr-sahawatyna geçirýärler. Olar ýokanç keseller bilen iş salyşýan lukmanlara lukmançylyk enjamlaryny we...

Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahana gurular

vepa
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmak we keselleriň öňüni almak, şeýle...