TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Leonardo da Winçi

«Aýy kellesi» rekordy täzeledi

Leonardo da Winçi tarapyndan çekilen aýy kellesiniň nusgasy «Christie’s» bäsleşikli söwda edarasynda satyldy. Eser 8,9 million funt-sterlinge (takmynan 12,3 million dollar) satyn alyndy. Bu aha italýan...

Meşhur çepbekeýler hakynda…

Belli bolşy ýaly, ýer ýüzündäki adamlaryň diňe 1 göterimi iki eline hem deň derejede erk edip bilýär, köp bölegi saglakaý, belli bir bölegi bolsa çepbekeýdir....

Italiýanyň beýik alymy

Şu gün 15-nji aprel – Bütindünýä sungat güni. Bu halkara baýram dünýä ýurtlarynda her ýyl dabaraly bellenilip geçilýär. Şeýle hem bu gün dünýä meşhur italýan...

Pikirler düwünçegi

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr. Albert Kamus Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler. Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn Söýginiň...

Danalara salgylanyp…

1.Ynsan  ýeňilmek üçin dünýä inmändir. Ol ýykylyp biler, ýöne ýeňlip däl. Ernest Hemingweý 2.Ýüpüň ujuna ýeteniňizde, ony daňyňda, ýene-de dowam ediň. Franklin D.Ruzlwet 3.Şu günümizi...

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Ata Watan Eserleri
Ýyldyzlaryň häsiýetnamasy adamyň dünýä inen pursatynda Günüň ýerleşişi bilen baglydyr. Entäk irki döwürlerde müneçjimler Günüň 12 sany ýyldyzlardan geçip, adamyň durmuşyna, häsiýetine täsir edýändigine üns...