TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ledi Gaga

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Ata Watan Eserleri
Ýyldyzlaryň häsiýetnamasy adamyň dünýä inen pursatynda Günüň ýerleşişi bilen baglydyr. Entäk irki döwürlerde müneçjimler Günüň 12 sany ýyldyzlardan geçip, adamyň durmuşyna, häsiýetine täsir edýändigine üns...

Dünýäniň iň abraýly aýdym-saz baýragy gowşuryldy

vepa
Häzirki wagtda aýdym-saz dünýäsiniň iň abraýly baýragy hasaplanylýan Gremmi, adaty däbine görä, ýene-de mynasyp eýelerine gowuşdy. «Golden Hour» atly aýdym-saz toplumy bilen diňleýjileriň gyzgyn söýgüsini...